VIII. НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

В съответствие с приоритетите на Актуализираната “Програма 2001” и главните цели на Плана за организация и изграждане на Въоръжените сили до 2004 г., дейността на правителството и на Министерството на отбраната бе насочена към реализиране основните параметри на Концепцията за национална сигурност, засилване на отбранителния потенциал на Българската армия и задълбочаване на подготовката й за членство в НАТО.

Ускорената реформа в армията и въвеждането на качествено нови характеристики във военно-гражданските отношения спомагат за повишаване боеспособността на българските въоръжени сили и са израз на политиката на правителството за утвърждаване на националната и регионалната сигурност като условие за военнополитическо и икономическо интегриране на България в съвременните европейски и евроатлантически структури.

Осъществявана в сложните условия на Косовската криза, балансираната регионална политика на страната, включително в областта на военното сътрудничество, утвърди България като фактор на сигурността в Югоизточна Европа и модел за отстояване на европейските стандарти за междудържавни отношения.

Като отчитаха характеристиките на променената среда на сигурност и приоритетите на военното строителство, действията на Министерството на отбраната бяха съсредоточени в няколко основни направления:

1. РАЗВИТИЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА

 2. РЕОРГАНИЗИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Реорганизирани са органите за управление на стратегическо и оперативно ниво с цел повишаване на боеспособността и боеготовността на въоръжените сили.

Осигуряване готовност на силите за бързо реагиране за пълния спектър от операции, предвидени във Военната доктрина.

3. РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ДОКТРИНИ

Разработват се съвместими с НАТО нови доктрини на видовете въоръжени сили

- Концепция и Доктрина за резерва на Българската армия.

- Концепция и Доктрина за разминаването във въоръжените сили,

- Концепция и Доктрина за специалните сили и специалните операции.

- Концепция за Силите за бързо реагиране и Доктрина за съвместните операции.

- Концепция на Доктрината за подготовка на войските и силите,

- Концепция за единното материално-техническо осигуряване и Тилова доктрина,

- Доктрина за участие на Българската армия в операции по поддържане на мира и в Многонационалните мирни сили.

- Концепция и Доктрина за командването на Стратегическата комуникационно-информационна система.

- Доктрина за системата С4 и доктрини за видовете Въоръжени сили.

Утвърдени са основните насоки за оперативно планиране.

4. ВОЕННООБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

Завършва преструктурирането на военнообразователната система и утвърждаване на Военната академия "Г.С. Раковски" като висша национална институция за военни и военнополитически науки

5. МОТИВАЦИЯ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ

6. МАТЕРИАЛНА БАЗА

Осигуряването на прозрачност при приватизацията на ненужните за отбраната имущества, техника и инфраструктурни обекти беше постигнато чрез ефективна маркетинговата дейност.