Изпълнение на Програма “България 2001” в Пернишка област


Със заповед на Министър председателя на Република България в началото на месец февруари бе назначен Областен управител на Пернишка област. Вече половин година той, заедно с неговите заместници, назначени месец по-късно, както и служителите, определени с конкурс, в своята дейност се съобразяват с програма "България 2001".

В края на месец юни беше инсталирана компютърната мрежа в Областната администрация. Това закъснение доведе до сериозни затруднения в обслужването на гражданите, което специалистите се стремят да наваксват. От определения 30-членен състав към момента само 26 са попълнените бройки. Не е за подценяване фактът, че основно администрацията бе окомплектувана на 1 април и същевременно е налице текучество на кадри - четирима души вече напуснаха.Средната възраст на работещите в областната администрация е 35,7 години.

През визирания период, осъществявайки държавното управление на територията на Пернишка област, Областният управител има за цел да синхронизира националните и местните интереси в рамките на регионалната политика.

Неговите усилия, както и тези на цялата Областна администрация са подчинени на основните критерии на правителствената програма, определящи спазването на законността, реда и сигурността, контрола и координацията по изпълнение на административните актове на местните органи на самоуправление, аграрната реформа, новата социална политика, проблемите на заетостта и регионалното развитие като цяло, диалог с гражданите, публичност и прозрачност в действията.

КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

По документи в отдела има започната административно-териториална процедура в едно населено място. Изготвена е подписка на жителите на село Чепино с искане населеното място да премине към община Ковачевци. Към момента същото се числи към община Земен. Общински съвет -Ковачевци се е произнесъл утвърдително по това искане, но Общински съвет -Земен двукратно се е произнесъл против.

Осъществявайки правомощията си по координация и контрол на териториалните структури на централната власт, областният управител проведе работна среща с ръководителите им, на която участниците получиха конкретни задачи с оглед синхронизиране на техните действия за провеждане на държавната политика.

Контрол по законосъобразността на актовете на местните органи на самоуправление

От заседанията на общинските съвети в Пернишка област са постъпили протоколи и решения, както следва:

Общински съвет Перник - протоколи 8 бр., решения 57 бр., съответно от №284 до №341;

Общински съвет Радомир - протоколи 4 бр. и решения 22 бр.;

Общински съвет Брезник - протоколи 5 бр., решения 33 бр.;

Общински съвет Трън - протоколи 7 бр., решения 37 бр.;

Общински съвет Земен - протоколи 7 бр., решения от №148 до №175;

Общински съвет Ковачевци - протоколи 3 бр., решения от №125 до №139.

Спряно е изпълнението на незаконосъобразни решения на общински съвети, както следва:

Общински съвет Брезник - 2 бр.;

Общински съвет Трън - 2 бр.;

Общински съвет Ковачевци - 1 бр.

Отменени незаконосъобразни заповеди на кметове на общини:

Кмет на община Брезник - 1 бр.;

Кмет на община Перник - 2 бр.

Отменен е един акт за общинска собственост, издаден от община Брезник, като незаконосъобразен.

В отдел "Координация и административен контрол са постъпили общо 51 молби и жалби на граждани. От тях 33 са приключени. Продължава работата по 18 преписки, за които се чака отговори от кметове на общини, председатели на общински съвети и ръководители на други ведомства и организации.

След проверка от Областта по спазването на Закона за общинската собственост в частта му, отнасяща се до отдаване на концесия на минералния извор в Брезник, беше спряно изпълнението на решението на местния общински съвет.

По отношение на организационно-техническата подготовка на изборите за местни органи на самоуправление в областната администрация има изчерпателна информация за броя и местонахождението на досегашните избирателни секции. Със своя заповед Областният управител опре-дели работна комисия, която пряко да отговаря за нормалното протичане на местните избори.

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

По заповеди на Областния управител са отписани като държавна собственост 53 обекта.

До 11. 06.1999г. са получени от бившата Софийска област 43 преписки за продажби, а до 25. 06. 1999 г. са получени 35 преписки за актуване и деактуване. Пак оттам са получени 39 преписки относно търговски дружества и 10 преписки във връзка с изпълнение на параграф 5 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДС.

Какво е обработено в Пернишка област?

Актове за държавна собственост(частна) от 15.04.1999г. до 29.06.1999г.:

-с право на строеж - 2 бр.

-актове за държавна собственост на търговски дружества - 107 бр.

-актувани и деактувани 16 бр. Преписки, 24 бр. за търговски дружества и 8 бр. са предадени за архив.

Преписки за продажби от бившата Софийска област по общини на Пернишка област:

Община Перник:

-26 бр. преписки с невръчена първа заповед;

-22 бр. преписки обработени с връчен договор за вписване;

-4 бр. обработени преписки с върнат вписан договор - за деактуване;

-145 бр. за деактуване след доплащане на нотариална такса.

Община Брезник:

-8 бр. обработени преписки с връчена първа заповед;

-2 бр. преписки с дадени за вписване договори;

-1 бр. върнат вписан договор;

-2 бр. преписки с невярна заповед;

-27 бр. необработени преписки.

Община Ковачевци:

-5 бр. обработени преписки с невръчена първа заповед;

-12 бр. обработени преписки с връчена заповед ( плащане );

-10 бр. обработени преписки с връчени договори за вписване;

-25 бр. обработени преписки с върнат вписан договор (за деактуване).

Община Радомир:

-8 бр. обработени преписки с невръчена първа заповед;

-6 бр. обработени преписки с връчена първа заповед (плащане);

-7 бр. обработени преписки с дадени договори за вписване;

-3 бр. обработени преписки с върнат вписан договор - за деактуване;

-41 бр. обработени преписки за деактуване след внасяне на 2% МД.

Община Земен:

-4 бр. необработени преписки;

-1 бр. обработена преписка с невръчена заповед;

-1 бр. обработена преписка с връчена първа заповед (плащане);

-4 бр. обработени преписки с връчен договор за вписване.

Община Трън:

-6 бр. обработени преписки с връчена първа заповед;

-4 бр. обработени преписки с връчен договор (отписване);

-1 бр. обработена преписка с невръчена първа заповед;

-31 преписки са необработени.

Издадени са две заповеди за отдаване под наем по искане на политически партии в Брезник. Сключени са анекси с всички наематели, които са имали договори с бившата Софийска област. Подготвен е един търг за отдаване под наем в град Батановци.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО

През месец април бе учреден Регионален съвет по заетостта с цел разработване и реализиране на регионални програми, осигуряващи работни места в общините и населените места в областта. Негов председател е Заместник областният управител по специализирана администрация. Съветът проведе 4 заседания, приет е правилник за дейността му.Продължава изготвянето на програма с план за действие на Регионалния съвет по заетостта за 1999 - 2001 г.г. Въпреки голямото желание от страна на Областната администрация по участието в реализирането на микропроектите и координацията на действията по програмата съгласно правилника за дейността на Регионалния съвет по заетостта се наблюдава един тих бойкот от страна на общините, а именно тяхното слабо участие в заседанията на съвета и липсата на инициативи от страна на всяка една община по даден проект.В Пернишка област сериозен е проблемът с безработицата, въпреки че е под средното ниво за страната, най-вече заради преструктурирането на въгледобивния и стоманодобивния отрасли, както и заради това, че приватизираните фирми не разкриват нови работни места.

Идеята да се потърсят резерви за нови работни места залегна в ос-новата на инициираните две срещи от областния управител с представите-ли на приватизирани фирми и на малък и среден бизнес. Направените из-води сочат наличие на потенциал за разкриване на работни места в шивашкото предприятие "Елена Георгиева". Интересно се оказа предложението на перничанина Димитър Банов община Перник да заложи в плановете си за икономическо развитие преориентиране към туристическия бизнес и услугите чрез реализирането на проект "Мini mundus" ("Малък свят"), какъвто на Балканите все още няма. Този проект предстои да бъде разработен и областната администрация не крие надеждата си той да бъде включен и в Националния план за регионално развитие.

На 25 май със заповед на Областния управител беше учреден Областен съвет за регионално развитие, на който той е председател. Съветът разработи, разгледа и прие Областен план за регионално развитие, в който са включени 21 проекта. На 12 юли документът беше представен в МРРБ за съгласуване с националния план за регионално развитие.

По инициатива на областните управители на областите в Югозападен планов район се учреди сдружение с нестопанска цел и се регистрира по реда за лицата и семейството с наименование "ЮГОЗАПАДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" (ЮЗАРР ). Това е доброволно сдружение на Областните администрации (Столична област София, Софийска област, Пернишка област, Кюстендилска област и Благоевградска област).

ЦЕЛИ на ЮЗАРР:

1. Разработване на планове за развитие на Югозападния район.

2. Създаване на предпоставки за устойчиво и балансирано развитие на отделните области в Югозападния район.

3. Намаляване на междуобластните различия в заетостта и доходите на населението спрямо средните показатели в страната.

4. Осъществяване на междуобластно и трансгранично сътрудничество и евроинеграция.

5. Привличане на средства от вътрешни и външни източници за реализация на планове за развитие на Югозападния район.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

1. Стимулиране на разкриването и използването на потенциалните и сравнителни предимства на отделните области, с оглед на пови-шаване на тяхната инвестиционна привлекателност и междурегионална и мецдународна конкурентноспособност.

2. Изграждане и реконструкция на техническата и социална инфраструктура.

3. Изпълнение на програми за трансгранично сътрудничество, изграждане и развитие на трансгранични преходи.

4. Осигуряване на трудова заетост за районите с индустриален упадък и изостаналите селски райони за спиране на кризисните явления в тях.

5. Разширяване на условията за развитие на частния бизнес.

6. Повишаване качеството на живот на населението.

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

На основание Правилника за организация и дейност по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с ПМС №18 от 23.01.1998г. в съответствие с член 16 от него със заповед №РД - 0025 от 06.04.1999г. на Областния управител на Област Перник беше създадена Постоянна областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. /ПОблКЗНБАК/

За работата на Постоянната областна комисия бе изготвен годишен план. Основните задачи в него са насочени към превантивна дейност, намаляваща риска за населението при бедствия, аварии и катастрофи.

Във връзка със създадената военна обстановка в Югославия и съседството на областта ни с нея Постоянната областна комисия на свое заседание реши да подобри състоянието на защитните съоръжения и сиренно оповестителна система за защита на населението.

За целта бяха отпуснати финансови средства от община Перник -700 хил. ст.лв.; Управление Гражданска защита - 600 хил.ст.лв. и Минни -Перник - АД - 1 500 000 ст.лв. за подобряване и създаване на нови защитни съоръжения и 1 200 000 ст. лв. за сиренно оповестителна система.

Представителите на Постоянната областна комисия участваха при издирването на снаряди паднали на територията на областта по време на военните действия в Югославия и предаването им на специализираните органи..

На свое заседание Постоянната областна комисия определи временно пункт за настаняване на евентуално бежанско население, като създаде организация за изхранването и извозването му.

Постоянната областна комисия съвместно с ХЕИ, РВМС и фирма "Дезинфекция" — ООД във връзка с регистрираните случаи на "туларемия" взе решение да се извършат дератизация и дезакаризация на засегнатите населени места от областта. За целта бяха отпуснати 14 890 000 ст. лв.

Относно констатирано наличие на цианиди в местен водоизточник на фирма "Балканкар - ЗФИ" гр. Трън, Постоянната областна комисия с ХЕИ, РИОСВ и "ВиК" проведе две заседания, на които реши водата да не се използва за питейни и производствени нужди и се направят анализи на същите. Ръководството на завода да издири информация за предполагаемото място на загробване на цианидите.

Областната комисия заяви и Правителството отпусна финансови средства за свлачищата в с. Големо Бучино , общ. Перник - 20 мил. ст.лв. и за с. Кладница, общ. Перник - 35 мил. ст. лв.

Постоянната областна комисия с фирма "ВиК" подготви и изпрати документи в Правителствената комисия за отпускане на 825 мил.ст. лв. за ремонт на стената на яз. "Студена".

РЕФОРМАТА В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Аграрната реформа на територията на Пернишка област протича в основни линии успешно. Девет поземлени комисии обслужват общо 176 землища. Издадени са решения за възстановяване правото на собственост по чл.27, ал.1 и чл.18 ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, придружени от заверена скица по землища и комисии - 40 869 броя за 522 738 дка. Броят на окончателно предадените землища по поземлени комисии е 111. Процесът по земеразделянето в Пернишка област ще приключи до месец октомври тази годи-на, при положение, че фирмата изпълнител "КОЯК" продължи да работи усилено и през месец август, за да навакса закъснението.

Започна процедурата по възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд. В определения законов срок в поземлените комисии са подадени 8969 заявления за общо 235 721,65 дка. Относно създаването на анкетни комисии за установяване собствеността без документ в поземлените комисии не са приемани заявления, поради липса на правилник за прилагане на ЗИД на ЗВСГЗГФ и указания от МЗГАР.

Областта не е типичен селскостопански район. Въпреки това има условия за развитие на животновъдството и техническите селскостопански култури. Според специалисти има подходящи земи за отглеждане не само на лен, а и на лавандула и овес. За съжаление налице е липсата на елементарни познания у земеделските стопани, които със своите действия или бездействие унищожават качеството на земята: изключително е третирането само с азот, което води до окисляване на почвите, не се прилага сеитбообращение. Освен незнание, причина за неизползването на фосфорни и калиеви торове е липсата на финансови средства, както и страх от риска при ползването на кредити от ДФ "Земеделие". Важно е да се отбележи, че в областта има голям потенциал от опитни агрономи, които стоят без работа.

В Пернишка област има регистрирани по анкетни карти от второто тримесечие на тази година 60 земеделски производители. 56 души от месец септември до сега са получили краткосрочни кредити и са усвоени 631 273 нови лева от кредитоискателите. 1 174 144 нови лева са отпуснатите средства по дългосрочните или инвестиционните кредити. По двете линии на финансиране вече се наблюдава определен интерес от производители-те, включително и от начинаещи такива в селскостопанската сфера, заради масовите съкращения в промишления сектор.

На основание решение №664 на МС на Република България за приемане на програма за осигуряване на защита на поземлената собственост в Пернишка област бяха назначени със заповеди на областния управител 6 постоянни междуведомствени комисии, съответно за 6-те общини в областта - Перник, Радомир, Брезник, трън, Земен и Ковачевци. Комисиите провеждаха редовно заседания, на които се обсъждаха неотложни и спешни проблеми и се координираха усилията на представителите на общините, регионалната служба "Поземлена собственост", РДВР / съответни РПУ/, съда и прокуратурата. Основни проблеми в работата на комисиите са: допуснати грешки от фирмите изпълнителки на земеразделителните планове; неумението на повечето заинтересувани граждани да разчитат и се ориентират технически в обявените земеразделителни планове; погрешното разбиране, че временните въводи дават права за постоянното завладяване на ползваните имоти; масово е явлението да не се обжалват плановете пред съда, а след това да се пишат групови жалби за преработка на същите тези земеразделителни планове; масово е явлението да се премахват колчетата за трасиране при въводите във владение.

За област Перник в междуведомствените комисии са подадени общо 179 жалби, отговор са получили 110 от тях - 61%.

В изпълнение на указания на МРРБ, МЗГАР и НСИ беше изградена областна комисия, която да ръководи, координира и контролира работата на общинските комисии по изготвяне на балансите по видове територии, според предназначението им в Пернишка област. Комисията с протокол от 07. 06. 1999 г. прие резултатите и материалите от общинските комисии и "Пернишки териториален кадастър" по изработване на балансите, същите са предадени на централната комисия в София.

ТРАНСПОРТ

Със Заповед на Областния управител, началникът на Отдел "Държавна собственост" бе определен и за председател на Областната комисия по транспорта. При пълна некооперативност от страна на Община Перник и активен стремеж да се пречи на работата на Комисията и представители-те на Областния управител в нейния състав, е подписана и подпечатана от всички кметове от територията на областта Вътрешнообластната Транспортна схема,която предстои да бъде утвърдена от Областния управител. Междуобластната част на Транспортната схема на Пернишка област е все още в процес на утвърждаване от Областните администрации на приема-щите области /Област София, Кюстендилска област, Благоевградска област/.

РЕФОРМА В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

Реформата в социалното подпомагане в Пернишка област започна от април 1999 г. и през юли завърши нейният първи етап. Общинските служби за социално подпомагане станаха държавни структури, съгласно ЗСП. В три от общо шестте общини бяха назначени нови ръководители на службите. Те превъзхождат предишните кадри с професионалния си опит, квалификация, морални качества и обществен авторитет.

Беше създадена новата структура в системата на социалното подпомагане - Областна служба за социално подпомагане, която методически ръководи и контролира дейността на общинските служби, както и тази в заведенията за социални услуги. - домове за стари хора, дом за деца с физически увреждания и дом за лица с физически увреждания.

В началото на юли 1999 г. Областната служба за социално подпомагане организира областно съвещание по състоянието и проблемите на социалното подпомагане и обслужване в общинските служби за социално подпомагане. В съвещанието участва зам. министър д-р Татяна Василева, която е и ръководител на НССП. Проявата се оказа успешна, тъй като бяха направени конкретни изводи и очертани мерки за подобряване ефективността на работата: обсъдени бяха действията за ускоряване пуска на но-вия дом за стари хора в гр. Радомир и преместване в него на домуващите в дома в село Касилак; стигна се до общото становище за необходимостта Домът за лица с физически увреждания в с. Лева река-община Трън , да бъде преместен в по-подходяща сграда, в резултат на което се очакват сериозни икономии на средства от транспортни разходи за дейност на дома, както и по-добри условия за пребиваващите в него (с. Лева река е на 24 км от Трън и е трудно достъпно през зимата); обсъди се и необходимостта от изграждане на трапезария за социално слаби хора в Перник и открива-нето на дневен дом за лица с физически увреждания от 18 до 25 години, тъй като част от децата в дневния дом с физически увреждания са вече 18-годишни. Има идея и за изграждане на дневен дом за лица с физически увреждания в Перник. Работата в това отношение е предстояща.

Общинските служби за социално подпомагане в Трън и Радомир получават помощи от Лютеранската църква. Общинските служби за социално подпомагане в Перник и Радомир работят съвместно с "Католическа служба за помощи - България", от която получават ежемесечни помощи във вид на хляб, който се разпределя между социално слаби граждани. Разбира се, съответните служби имат съвместна дейност и с други неправителствени организации, но са епизодични акции.

Областната служба за социално подпомагане сериозно полага усилия за изграждане на мотивацията у социалните работници при разпределянето на помощите и насочването им към най-нуждаещите се от социални помощи и социални услуги.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

В съответствие с очертаните от МОН приоритети Областна администрация - Перник работи в момента и предвижда в краткосрочен план:

1. Да се завърши структурната реформа в областната училищна мрежа;

2. Със съдействието на общинските съвети и след обоснована преценка от ИО на МОН да се предложат за закриване училищата без необходимия минимум от деца и спомагателни учебни звена без дейност и перспектива за развитие:

3. Да се проучат възможностите на материалните и човешки ресурси за реформиране на професионално образование в съгласие с новия Закон за професионално образование. Заедно с МОН, ИО на МОН - Перник и общинските управи да се изготви, обсъди и приеме програма за четиристепенно професионално образование, като за първата степен /VI - VIII клас/ се потърси съдействие от областната служба за социално подпомагане и общинските звена за социални дейности с цел да се обхванат максимален брой деца от социално слаби семейства;

4. Да се продължи работата по обединяването на професионални училища с еднакви или сродни специалности за по ефективно провеждане на учебния и учебно —производствен процес и се икономисат излишните разходи;

5. Областна администрация - Перник да продължи и засили участието си в общонационалната програма за гражданско образование, да се оказва пълно морално и по възможност материално съдействие за внедряване на учебните програми по гражданско образование във всички училища;

6. Да се окаже всестранна подкрепа за утвърждаване на училищните настоятелства като юридически лица в областната училищна мрежа и се активизира работата по създаването на общински училищни настоятелства.

 

КОНТРОЛ И ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

За отчетния шестмесечен период областният управител е издал 134 заповеди. От тях 13 отменят заповеди на кмета на община Перник, 3 - на кмета на община Брезник и е издал 2 заповеди за спиране на заповеди на кметовете на общините Трън и Ковачевци.

Част от заповедите на областния управител са във връзка с политическата обстановка на Балканите и за изпълнение на превантивни мероприятия, като относно:

- създаване на организация по приемане, временно настаняване и съпровождане до постоянния пункт на евентуално бежанско население,

- ветеринарно-медицинските изисквания на мъжки животни и на семенния им материал, както и заповед за бързи и конкретни действия в зависимост от епизоотичната обстановка в страната и областта,

- мерки срещу разпространението на болестите "шап" и "син език" по животните,

- изземването от търговската мрежа на месо и животински продукти, внос от Белгия и страни от ЕС, където е разкрито наличие на диоксини в тези продукти.

Със заповед на областния управител са конструирани следните комисии: три комисии за проверка на дейността на кмета на община Ковачевци; комисия за изземване на продукция, произведена във "Ветпром"АД- Радомир (8 4000 туби паста за зъби с чужд лиценз) и предадена на затворите в сраната; комисия за прилагане на закона за обезщетяване на собственици на държавни имоти и други, споменати в съответните раздели на този отчет.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

През отчетния период в деловодството на Пернишка област са постъпили 232 жалби. Отговор е даден на 116 от тях. Заведените молби са 403, на 140 от тях е даден отговор.

ПРОВЕДЕНИ СРЕЩИ

1.0бластният управител проведе срещи с ръководството на РДВР;

Гражданска защита; Военното окръжие; с главните редактори на местни-те медии и кореспондентите на централните медии; с кметовете и председателите на Общински съвети; поредица от срещи с шефовете на структуроопределящи предприятия за изчистване на междуфирмените задължения, както и тези към НЕК и "Булгаргаз".

2.Проведоха се неколкократни срещи с представители на ромското население в присъствието на лидери на национално представени ромски организации. Беше подписано споразумение за сътрудничество с РОС "Купате". До края на август се очаква предложението на местните ромски организации да посочат свой представител, който да бъде назначен на работа в областната администрация и да работи по проблемите на това малцинство.

3.Бяха водени разговори с местните лидери на КНСБ и КТ "Подкрепа" относно търсенето на изход от кризисната ситуация, породена от структурната реформа.

4.Областният управител заяви своята подкрепа и съдействие и тази на Областната администрация в специална писмена декларация за реализирането на тригодишния проект "Открити врати" за община Перник по линия на фондация "Бъдеще за България".

ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕДИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО

От средата на месец март беше създадено звено "Връзки с обществеността".

Основната цел - достигане до целева аудитория, огласяване в публичното пространство на многоаспектната дейност на цялата областна администрация, изясняване пред аудиторията( читатели, зрители и слушатели) на целите, функциите и предстоящите задачи на институцията, както и предприетите конкретни действия - се осъществява през отчетния период чрез ежедневни бюлетини с новини и информации ( първоначално устно, а впоследствие в писмена форма с посочени срокове за реализация ). Пернишка област има сериозно присъствие в регионалното медийно пространство. Практиката показа, че редакциите проявяват засилен интерес към предоставяната информация за приетите от правителството на Република България проектозакони ( същата се получава в областта от Правителствена информационна служба).

За всички семинари, работни срещи, инициативи, заседания на постоянните комисии, етапи в разработването на планове и програми се подаваше информация.

Утвърди се практиката областният управител, неговите заместници и началниците на отдели лично да запознават журналистите (на пресконференции и брифинги ) с крайните резултати от дадено начинание или намерения за бъдеще време.

Не може да се отрече бързината, с която се реагира при особени ситуации. Като пример може да се посочи, че 30 минути след подаване на информация от Министерство на отбраната, по наше искане, за параметрите на ракетата, паднала в с. Бабица, беше излъчено съобщение по Общинското радио-Перник преди националните средства за масова информация.

Често се налага звено "Връзки с обществеността" да търси допълнителна информация от отделни министерства по поставени от журналистите питания, както и такива от областните структури на същите (диоксини, "шап", "син език").

Колкото и добро да е взаимодействието с местните медии, има какво още да се желае в тази насока. Слабо се отразява работата на областната администрация от ефирните радиостанции "Мила" ( медия на Евролевицата), "Перник FМ"( медия на БСП с програмен директор ръководителя на направление"Връзки с обществеността" в Община Перник Иван Иванов), "КISS FM". До голяма степен това важи и за Общинско радио-Перник (кабелно радио, с 9 000 абонати ), особено по отношение на критичните материали за дейността на червения пернишки кмет, който е работодател на екипа. Същото е валидно и за кореспондентите на БТА , в-к "Труд", Българско национално радио. В Кабелна телевизия "Кракра" всички предложени теми присъстват в новинарските емисии, но времевото им ограничение не дава простор за пълноценно представяне на причинно-следствените връзки за съответни действия, събития, факти. За съжаление тази медна няма публицистични предавания или рубрики. Нейните абонати са 14 000.

Звено "Връзки с обществеността" сътрудничи при контактите с неправителствени организации и фондации.

Предстоящо е засилването на работата по обратната връзка с външната аудитория, която до момента е възпрепятствана от техническа гледна точка.

Звеното напоследък се наложи да изпълнява ролята на информационен център за бизнесинициативи, поради липсата на такъв и належащата нужда от информация за местните бизнессреди. Чрез медиите беше огласено предстоящото изложение "Агротек" в Израел, програма за проекти по линия на "Отворено общество", "Бъдеще за България", програми за инвестиционен маркетинг на АЧИ и др.

По отношение на вътрешната аудитория (Областна администрация), за утвърждаване на имиджа й са предприети конкретни действия: изготвена е и се поддържа медиапапка; правят се анализи на журналистически материали; дава се отговор на публикации, засягащи дейността и авторитета на областта като цяло, дават се препоръки за медийно поведение, съвети за реакции в кризисни ситуации; полагат се грижи за външния вид на служителите, включително се предлагат полезни съвети за етикет и поведение на работното място и сред обществеността.

Юли 1999 г.