ПРЕПОРЪКИ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РЕЖИМИТЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Режим

и код

Предмет на режима

Предложение на работната група

Разрешителен

МЗГ-01-Р-01

Закон за ветери-нарно-медицин-ската дейност (ЗВД)

Разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика.

Разрешителният режим да премине в регистрационен, като регистрацията се осъществява само в Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) и се премахне регистрацията в общината.Списъкът на частнопрактикуващите ветеринарни лекари да е публичен.

Да се подготви изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Лицензионен

МЗГ-02-Л-01
ЗВД

Лицензиране на частнопрактикуващи ветеринарни лекари

Да се преразгледа лицензионният режим, като се подготви изменение на ЗВД.

Частнопрактикуващият ветеринарен лекар следва да бъде овластен да изпълнява държавната профилактична програма.

Лицензионен МЗГ-03–Л-02
ЗВД

 

Производство на ветеринарномедицински препарати и активни субстанции

Режимът да се запази, като се прецизира с изменение на ЗВД и в съответствие с директивите на ЕС. Издаваните лицензии за производството да бъдат за всеки отделен препарат или активна субстанция.

Лицензионен МЗГ-04–Л-03
ЗВД

 

Търговия на едро с ветеринарномедицински препарати

Режимът да отпадне, като се промени ЗВД в съответствие с европейското законодателство.

Да се определят точните изисквания към складовете на едро.

Разрешителен
МЗГ-05-Р-02
ЗВД

Внос на ветеринарномедицински препарати.

 

Режимът да отпадне, като се измени ЗВД, тъй като ветеринарномедицинските препарати подлежат на регистрация и задължителен контрол.

Разрешителен
МЗГ-06-Р-03
ЗВД

Продажба и употреба на ветеринарно-медициински препарати.

Режимът да се запази. В дългосрочен план да се разгледат възможностите за създаване на общ Закон за хуманните и ветеринарномедицински препарати.

Разрешителен
МЗГ-07-Р-04
ЗВД

Откриване на ветеринарномедицинска аптека.

 

Да се запази режима, като в дългосрочен план се уеднаквят условията за откриване на ветеринарномедицинска аптека с тези за аптека за хуманна медицина.

Регистрационен
МЗГ-08-Рг-01
ЗВД

Регистрация на ветеринарномедицински препарати

Режимът да се запази, като се съгласува с установения режим за регистрация на препаратите в хуманната медицина.

Разрешителен
МЗГ-09-Р-05
ЗВД

Внос и износ на живи животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи, фуражни добавки и ветеринарномедицински препарати.

Режимът да отпадне, тъй като е предвиден граничен ветеринарномедицински контрол.

Да се подготви изменение на ЗВД.

Разрешителен
МЗГ-10-Р-06
ЗВД

Получаване на разрешително за дейност на:

- ферми;

- дивечови и рибовъдни стопанства;

- пчелини;

- места за добив, преработка, съхранение, реализация и търговия с животни, суровини и продукти от жтивотински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки.

Режимът да се облекчи като се прецизира в подготвяния Правилник за прилагане на ЗВД.

 

Разрешителен
МЗГ-11-Р-07
ЗВД

Използване на нови биологични и химични вещества в животновъдството, както и адитиви и суровини от житвотински произход при производството на продукти от животински произход.

Режимът да се запази, като се приведе в съответствие със Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

Регистрационен
МЗГ-12-Рг-02
ЗВД

Регистрация на заразните и паразитните болести по животните, установени в страната.

Режимът да се запази

Регистрационен
МЗГ-13-Рг-03
ЗВД

Идентификация на животните (чрез маркиране и регистрация) и регистрация на животновъдните обекти.

Режимът да се запази

Регистрационен
МЗГ-14-Рг-04
ЗВД

Регистрация на одобрени за експортна дейност предприятия за добив, производство и преработка на животни, суровини и продукти от животниски произход.

Режимът да отпадне

Лицензионен МЗГ-15–Л-04

ЗВД и

Закон за закри-ла на нови сор-тове и породи животни

(ЗЗНСПЖ)

Лицензиране на обекти за производство и преработка на птицевъдна продукция.

С отмяната на Наредбата за лицензиране на обекти за производство и преработка на птицевъдна продукция режимът е отпаднал.

Лицензионен МЗГ-16–Л-05

Придобиване на права за техник-осеменител и техник-селекционер

С отмяната на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за селекция и репродукция в животновъдството режимът е отпаднал. Тази дейност ще се регламентира в подготвяния проект на Закон за животновъдството.

Разрешителен МЗГ-17-Р-08

Закон за рибно-то стопанство

(ЗРС)

Разрешително за риболов

Режимът да се съхрани, като в подготвяния проект на Закон за рибарството и аквакултурите се определят изискванията за издаване на разрешително.

Разрешителен

МЗГ-18-Р-09

Закон за пчела-рството (ЗП)

Производство на пчели майки за продажба

Разрешителният режим да премине в регистрационен.

Лицензионен

МЗГ-19–Л-06

Закон за защита на растенията

(ЗЗР)

Лицензиране на търговците, които внасят, продават, произвеждат, разфасоват и опаковат фитофармацевтични препарати с търговска цел или извършват растително- защитни услуги.

Режимът да се приведе в съответствие с изискванията на правото на ЕС чрез съответно изменение на Закона за защита на растенията (ЗЗР).

Разрешителен

МЗГ-20-Р-10
ЗЗР

Предварително разрешение за внос на фитофармацевтичните препарати (препарати за растителна защита)

Разрешителният режим да отпадне, като се предвиди съответно изменение на ЗЗР.

Разрешителен

МЗГ-21-Р-11
ЗЗР

Разрешение за внос и ползване на фитофармацевтични препарати (препарати за растителна защита

Режимът да се запази, като бъдат прецизирани изискванията.

Разрешителен

МЗГ-22-Р-12
ЗЗР

Освобождаване, направление или транспортиране в или извън страната товари и превозни средства, съдържащи растения и стоки от растителен произход.

Режимът да се съхрани, но да се прецизират изсикванията в ЗЗР. В преходните и заключителни разпоредби на ЗЗР да се дефинира по смисъла на закона “стоки от растителен произход”.

Регистрационен

МЗГ-23-Рг-05
ЗЗР

Регистрация на производители, вносители, тържища и др. занимаващи се с производство, преработка, внос и търговия на растения, растителни и други продукти подлежащи на фитосанитарен контрол.

Режимът да отпадне, като се предвиди изменение на Закона за защита на растенията. В европейското законодателство е предвидена регистрация на растения, растителни и други продукти, подлежащи на фитосанитарен контрол.

Разрешителен

МЗГ-24-Р-13
ЗЗР

Одобряване и разрешаване за ползване на техника за растителна защита и торене

Режимът да се съхрани.

Лицензионен

МЗГ-25–Л-07
ЗЗНСРПЖ

Лицензия за извършване на сортоизпитване.

Режимът да се облекчи като премине на регистрационен. Промяната да бъде отразена в преходните и заключителни разпоредби на новия Закон за посевния и посадъчен материал.

Лицензионен

МЗГ-26–Л-08

Лицензиране на юридически и физически лица, занимаващи се с производство, заготовка и търговия с посевен и посадъчен материал

Режимът да се облекчи като премине на регистрационен. Облекчаването е предвидено в проекта на новия Закон за посевен и посадъчен материал.

Разрешителен

МЗГ-27-Р-14

Внос и износ на семена и посадъчен материал за растениевъдството

Режимът да отпадне. В проекта на новия Закон за посевен и посадъчен материал не е предвиден такъв режим.

Регистрационен

МЗГ-28-Рг-06

ЗЗНСРПЖ

Сортове, които отговарят на изискванията на Закона за закрила на нови сортове растения и породи животни.

Режимът да се запази.

Лицензионен МЗГ-29–Л-09

ЗГ

Лицензиране на експерти за оценка на гори и земи от горския фонд

Режимът да отпадне със съответно изменение на Закона за горите.

Разрешителен МЗГ-30-Р-15

 

Внос на семена и посадъчни материали за горското стопанство

Режимът да отпадне, тъй като затруднява вноса. Да се предвиди промяна в Правилника за приложение на Закона за горите.

Разрешителен

МЗГ-31-Р-16

Интродукция на нови дървесни и храстови видове

Режимът да се запази.

Регистрационен

МЗГ-32-Рг-07

Регистриране на горската семепроиз-водствена база в Национален регистър

Режимът да се запази.

Лицензионен

МЗГ-33–Л-10

 

Лицензиране на публични складове за зърно и зърнохранилища

Да се съхрани режимът.

Да се включат в Закона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ) условията и редът за лицензиране и контрол.

Регистрационен

МЗГ-34-Рг-08

Регистрация на търговци на зърно

Да се съхрани режимът, като условията му се включат в ЗСТЗ.

Лицензионен

МЗГ-35–Л-11

Лицензиране на оценители на земеделски земи

Режимът да се облекчи и да се определят изискванията.

Лицензионен

МЗГ-36–Л-12

Лицензиране на физически и юридически лица, които имат право да осъществяват технически дейности по земеразделянето при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността на гори и земи от горски фонд.

Режимът да се облекчи. Да се улесни процедурата по прилагане на режима или да премине на регистрационен.

Разрешителен

МЗГ-37-Р-16

Закон за опаз-ване на земедел-ските земи

(ЗОЗЗ)

(МОСВ-21-С-01)

Определяне условията и реда за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди

Режимът да се запази, но да се облекчи процедурата по промяна предназначението на земеделските земи. Това се предвижда в подготвените проекти за изменение на Закона за опазване на земеделските земи и Правилника за прилагането му.

Разрешителен

МЗГ-38-Р-17

За напояване при особено силно засушаване, което застрашава да повреди овощни и черничеви дръвчета.

Режимът да отпадне, поради това че органите, които трябва да го осъществяват, не съществуват.

Разрешителен

МЗГ-39-Р-18

Залесяване върху земеделски земи

Режимът да отпадне, поради това че залесяването не се счита за промяна в предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.

Регистрационен

МЗГ-40-Рг-09

Регистрация на земеделски производители

Режимът следва да се запази.